DISCLAIMER

© 2019 - SARIS AANHANGERS B.V.

1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN, COPYRIGHT

Alle rechten van intellectuele eigendom op de content op de website komen toe aan SARIS Aanhangers BV. Het is je niet toegestaan deze content te verveelvoudigen en/of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SARIS Aanhangers BV. Foto's, illustraties en logo's op deze website mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van SARIS Aanhangers BV.

2. UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID VOOR EXTERNE LINKS

SARIS Aanhangers B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en werking van de website van derden, ook al is er toegang tot een dergelijke website via een link op de site van SARIS Aanhangers B.V.. Hetzelfde geldt voor websites die een link hebben naar de sites van SARIS Aanhangers B.V..  De aansprakelijkheid van SARIS Aanhangers B.V. en de door SARIS Aanhangers B.V. ingeschakelde derde(n) ten aanzien van enige schade voortvloeiende uit of verband houdende met de bestelling en/of levering van de goederen is volledig uitgesloten.

3. AFBEELDINGEN

Houd er rekening mee dat door de instellingen van uw beeldscherm de kleur van afbeeldingen licht kan afwijken van het origineel. Ook kunnen afbeeldingen speciale toebehoren of opties bevatten. Aan de afbeeldingen op de website kunnen geen rechten worden ontleend. 

4. Prijzen

Alle genoemde prijzen op deze website zijn inclusief BTW, tenzij expliciet anders aangegeven.

5. OVERIG

Product-/constructiewijzigingen alsmede prijswijzigingen/-fouten voorbehouden.

6. LEVERINGSVOORWAARDEN

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de metaalunievoorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden je op verzoek toegezonden.

De algemene inkoopvoorwaarden bekijken