Nuttige informatie omtrent richtlijn 2007/46/EG

VERKORT SAMENGEVAT:

Alle aanhangwagens,  ook de ongeremde, dienen sedert 29 oktober 2012 te voldoen aan de verscherpte richtlijn 2007/46
 

1. fabrikanten dienen aanhangwagens compleet af te leveren, géén zelfmontage niet door de dealer, handelaar noch door de eindverbruik

2. spatlappen monteren volgens richtlijn 109/2011 COC bij alle aanhangwagens

3. chassisnummer met 17 karakters en typeplaatje volgens richtlijn 76/114

4. verlichting en installatie volgens richtlijn 76/756

5. trekkende delen en koppeling volgens richtlijn 94/20

6. banden en velgen volgens richtlijn 92/23

7. registratie platen volgens richtlijn 70/222

8. afmetingen en gewichten volgens richtlijn 97/27

 

MEER GESPECIFICEERD:  


Artikel 3 - Definities
36. „certificaat van overeenstemming”: het document in bijlage IX dat door de fabrikant wordt afgegeven om te certificeren dat een voertuig behorende tot de reeks waarvoor overeenkomstig deze richtlijn typegoedkeuring is verleend, op het ogenblik van de productie aan alle regelgevingen voldoet;

Artikel 4 - Verplichtingen van de lidstaten

1. De lidstaten zien erop toe dat fabrikanten die een goedkeuring aanvragen, hun verplichtingen krachtens deze richtlijn nakomen.

2. De lidstaten verlenen alleen goedkeuring aan voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden die aan de voorschriften van deze richtlijn voldoen.

 
Artikel 5 - Verplichtingen van de fabrikanten

1. De fabrikant is jegens de goedkeuringsinstantie verantwoordelijk voor alle aspecten van de goedkeuringsprocedure en voor het waarborgen van de overeenstemming van de productie, ongeacht of hij al dan niet rechtstreeks bij alle fasen van de bouw van een voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid betrokken is.


Artikel 26 - Registratie, verkoop en in het verkeer brengen van voertuigen

1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 29 en 30 registreren de lidstaten voertuigen en staan zij de verkoop of het in het verkeer brengen ervan alleen toe indien die voertuigen vergezeld gaan van een geldig certificaat van overeenstemming overeenkomstig artikel 18.


Artikel 30 - Voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden die niet in overeenstemming zijn met het goedgekeurde type

1. Indien een lidstaat die een EG-typegoedkeuring heeft verleend, van oordeel is dat nieuwe voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden die van een certificaat van overeenstemming of een goedkeuringsmerk zijn voorzien, niet in overeenstemming zijn met het door hem goedgekeurde type, neemt hij de nodige maatregelen, die waar nodig kunnen gaan tot intrekking van de typegoedkeuring, om de voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden in productie in overeenstemming te brengen met het goedgekeurde type. De goedkeuringsinstantie van deze lidstaat stelt de goedkeuringsinstanties van de overige lidstaten in kennis van de genomen  maatregelen.


Artikel 46 - Sancties

De lidstaten stellen de sancties vast die van toepassing zijn in geval van overtreding van de bepalingen van deze richtlijn, met name van de verbodsbepalingen in of als gevolg van artikel 31, en van de in bijlage IV, deel I, vermelde regelgevingen en zij treffen alle maatregelen die nodig zijn voor de toepassing van die sancties. De vastgestelde sancties zijn doeltreffend, evenredig en afschrikkend. De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 29 april 2009 in kennis van de desbetreffende bepalingen en delen haar alle latere wijzigingen zo spoedig mogelijk mee.

PROCEDURES MET BETREKKING TOT DE OVEREENSTEMMING VAN DE PRODUCTIE


EERSTE BEOORDELING

1.1. Vóór de EG-typegoedkeuring gaat de EG-typegoedkeuringsinstantie van een lidstaat na of adequate maatregelen en procedures zijn getroffen voor een effectieve controle, zodat de geproduceerde onderdelen, systemen, technische eenheden en voertuigen met het goedgekeurde type overeenstemmen.

TIJDSCHEMA VOOR DE UITVOERING VAN DEZE RICHTLIJN MET BETREKKING TOT DE TYPEGOEDKEURING

Incomplete en complete voertuigen van de catergorieën N2, N3, O1, O2, O3, O4

Categorie Nieuwe voertuigtypes facultatief

  • 29 april 2009  

Categorie Nieuwe voertuigtypes verplicht

  • 29 oktober 2010   

Categorie Bestaande voertuigtypes verplicht

  • 29 oktober 2012


U vindt de hele richtlijn 2007/46/EG terug op:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:263:0001:0001:NL:PDF