background image

Privacy statement

SARIS works for you

Op deze pagina vind je de privacy verklaring van SARIS.

Privacy Statement

Dit Privacy Statement geldt voor de verwerking van persoonsgegevens door SARIS Aanhangers B.V., gevestigd aan de Metaalweg 7 te Hapert. Hierna aan te duiden als “SARIS” en/of “wij”. SARIS respecteert de privacy van de bezoekers van haar website saris.net en sarisforyou.net en zorgt ervoor dat de persoonsgegevens die u aan SARIS verstrekt vertrouwelijk worden behandeld. In dit privacy statement informeren wij u over de manier waarop wij persoonsgegevens verzamelen en hoe wij daarmee omgaan.

SARIS verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik gemaakt van onze producten of diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt (bijvoorbeeld via onze website).

WELKE PERSOONSGEGEVENS WIJ VERZAMELEN

Wanneer u gebruik maakt van het contactformulier op onze website saris.net, verzamelen wij uw naam, e-mailadres, IP-adres en optioneel uw telefoonnummer. Wanneer u gebruik maakt van het offerteformulier of bestelformulier op onze website verzamelen wij uw naam, adres, e-mailadres, IP-adres en telefoonnummer. Optioneel verzamelen wij uw bedrijfsnaam. Wanneer u een bestelling wilt plaatsen, verzamelen wij optioneel uw locatiegegevens (alleen met uw toestemming) zodat wij de dichtstbijzijnde dealer kunnen lokaliseren voor uw gemak. Wanneer u zich voor onze nieuwsbrief inschrijft, verzamelen wij uw e-mail adres.

Wanneer u uw aanhangwagen registreert middel de garantieregistratie op saris.net, verzamelen wij uw Registratie ID, het chassisnummer van uw aanhangwagen, uw naam, adres en e-mail adres. Optioneel verzamelen wij ook uw geslacht, leeftijd, het type gebruik van de aanhanger, uw branche, de reden dat u een SARIS-aanhanger heeft gekocht en of u zich voor de nieuwsbrief in wil schrijven.

COOKIES

Om het gebruik van onze website te optimaliseren, maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Voor een uitgebreid overzicht van onze cookies zie onze cookiestatement.

SARIS maakt gebruik van Google Analytics. De hierdoor verzamelde gegevens worden gedeeld met andere Google producten die persoonsgegevens verzamelen. De privacy verklaring van Google is te vinden op https://policies.google.com/privacy.

WAAROM WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Wij gebruiken de door ons verzamelde gegevens om/voor:

 • een overeenkomst aan te gaan of een offerte om te zetten naar een overeenkomst;
 • de dealer in te schakelen om uw bestelling te plaatsen en te leveren;
 • het bevestigen van uw bestelling;
 • om te bepalen of de termijn voor de garantieregistratie is verstreken;
 • uw vragen (op een persoonlijke manier) te kunnen beantwoorden;
 • ervoor te zorgen dat u uw gedownloade bestanden altijd terug kunt vinden;
 • u te benaderen voor nieuwsbrieven die voor u relevant kunnen zijn wanneer u zich daarvoor heeft aangemeld;
 • u als koper en uw aangekochte product te identificeren;
 • om de communicatietaal te bepalen;
 • de website, onze diensten en onze systemen verder te ontwikkelen en te verbeteren om u op die manier beter van dienst te zijn; en
 • content en middelen van onze website optimaal af te stemmen op uw voorkeuren.

Grondslag
Bovenstaande persoonsgegevens verwerken wij op basis van de volgende grondslagen.

 • Toestemming: als we uw toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u deze toestemming hebt verleend. In dat geval heeft u altijd het recht om de toestemming weer in te trekken;
 • In het kader van een overeenkomst: Indien u een dienst van ons afneemt zoals het op aanvragen van een offerte, het doen van een directe bestelling of het aanvragen van garantie, verwerken wij de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van die dienstverlening;
 • Gerechtvaardigd belang: Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang daarbij hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy. Zo verwerken wij bijvoorbeeld uw IP-adres vanuit een direct marketing-belang.

Wanneer u onze diensten afneemt of onze website bezoekt, hebben wij niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@saris.net dan verwijderen wij deze informatie.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SARIS) tussen zit.

HOE LANG WE UW PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

SARIS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij bewaren op grond van wet- en regelgeving verplicht is.

DELEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Wij kunnen voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen. Wij verstrekken persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u (bijvoorbeeld bij support) en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Daarnaast maken wij gebruik van diensten van derden die daarbij mogelijk toegang krijgen tot persoonsgegevens bij de ondersteuning van onze systemen, leveren van producten en diensten zoals bij het verzenden van nieuwsbrieven. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

DOORGIFTE VAN UW PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EU

Het kan soms nodig zijn uw persoonsgegevens door te geven aan partijen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Bijvoorbeeld voor het versturen van nieuwsbrieven en het verwerken van de gegevens ingevuld via webformulieren.

Wij mogen persoonsgegevens alleen buiten de Europese Unie doorgeven wanneer de ontvangende partijen een passend niveau van bescherming waarborgt of indien een andere specifieke afwijking op grond van de AVG van toepassing is.

De verwerkers buiten de EER die ons diensten verlenen (zoals bij het versturen van online nieuwsbrieven en mailings), die zijn gevestigd in de Verenigde Staten hebben een registratie voor het EU-US Privacy Shield. Meer informatie daarover vindt u op: https://www.privacyshield.gov/welcome.

UW RECHTEN OVER UW PERSOONSGEGEVENS

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of te beperken, of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SARIS en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@saris.net. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Het intrekken van deze toestemming kan ten alle tijden. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

SARIS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of voor andere vragen, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@saris.net.

SARIS kan dit Privacy Statement aanpassen. Wij nodigen u uit om dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen zodat u geïnformeerd blijft.